Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoop op afstand: een door Bijoux & Tassen of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
Consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Bijoux & Tassen die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
Prijs: de prijs van het aangeboden artikel inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Artikel 2 - Identiteit
Bijoux & Tassen

Artikel 3 - Algemene voorwaarden
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Bijoux & Tassen en consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.

3.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1 De aangeboden goederen en/of diensten zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.
Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

4.2 Elk aanbod is onderhavig aan de algemene voorwaarden, afwijkingen hierop zullen duidelijk worden aangegeven bij de betreffende producten en/of diensten.

4.3 De website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bijoux & Tassen is dan ook niet aansprakelijk voor alle gevolgen die van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailing. Kleuren op een beeldscherm kunnen altijd iets afwijken van de echte kleur van het artikel.

Artikel 5 - Afkoelingsperiode
5.1 Het aanbod zal tevens een afkoelingsperiode van 14 (kalender)dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen

5.2 Tijdens de afkoelingsperiode heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending,
de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de afkoelingsperiode onverkort van toepassing zijn.

5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de afkoelingsperiode - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

5.4 De consument kan de afkoelingsperiode uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Bijoux & Tassen bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven (artikel 6).

Artikel 6 – Voorwaarden herroepingrecht afkoelingsperiode
6.1 De afkoelingsperiode is uitsluitend en alleen bedoeld om de consument te beschermen tegen impulsieve aankopen, dit recht is dus niet bedoeld om producten uit te testen en/of te beoordelen.

6.2 Een onder deze regeling geretourneerd product dient ongebruikt en in de originele onbeschadigde verpakking teruggezonden te worden.

6.3 Het product dient degelijk verpakt teruggestuurd te worden.

6.4 De kosten van een retourzending komen geheel voor rekening van de afzender.

6.5 Alleen wanneer er volledig aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan, zal er een volledige restitutie inclusief verzendkosten worden gedaan. De restitutie zal z.s.m. worden uitgevoerd, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde restitutie, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen verhaald worden op de afzender.

6.6 Deze voorwaarden op het herroepingrecht zijn naar alle redelijkheid opgesteld. De afkoelingsperiode is er ter bescherming van de consument, de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om aanspraak te kunnen maken op de regeling zijn ter bescherming van Bijoux & Tassen en haar producten.

Artikel 7 - Totstandkoming van de overeenkomst
7.1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

7.2 Bij het van toepassing zijn van een afkoelingsperiode geldt het door de consument inroepen van de afkoelingsperiode als ontbindende voorwaarde.

7.3 Het staat Bijoux & Tassen vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de afkoelingsperiode opschortende werking toe te kennen.

7.4 Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

7.5 Bijoux & Tassen treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

7.6 Bijoux & Tassen kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Bijoux & Tassen is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 8 - De prijs
8.1 Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd,
zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.

8.2 Prijsverhogingen na de totstandkoming van een overeenkomst worden alleen tussentijds doorgevoerd wanneer de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Daarbij heeft de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 9 - Conformiteit
Bijoux & Tassen staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 – Verzenden en retourneren
10.1 Verzending van bestelde artikelen zullen uitsluitend plaatsvinden volgens de aangeboden dienst(en) zoals aangegeven in het transactieoverzicht, een overzicht van deze dienst(en) en de kosten hiervan kunt u alsmede vinden onder de kop “Verzendinfo”.

10.2 Bij retourzendingen behoort er gebruik gemaakt te worden van een voldoende frankering. Risico van sturen zonder verzekering is voor de klant. Tevens dient het product degelijk verpakt retour gezonden te worden.
Niet voldoende gefrankeerde artikelen worden niet teruggenomen en dus ook niet gecrediteerd.

10.3 De kosten van het terugzenden komen geheel voor rekening van de klant in het geval er aanspraak gemaakt wordt op het herroepingrecht inzake de afkoelingsperiode. De kosten van het terugzenden wegens defect en/of beschadiging die niet vermeldt zijn bij de omschrijving van het artikel en/of een verkeerde levering zijn op kosten van Bijoux & Tassen.

10.4 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd wanneer dit vooraf gemeld is bij Bijoux & Tassen en wanneer er voldaan is aan deze voorwaarden. Alle kosten voor Bijoux & Tassen voortvloeiend uit het niet voldoen aan deze voorwaarden worden verhaald op de afzender.

Artikel 11 – Schademeldingen
11.1 Pakketten met een zodanig beschadigde verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de inhoud ook schade heeft opgelopen, mogen en behoren geweigerd te worden in ontvangst te nemen.
Controleer bij twijfel hierover de inhoud gezamenlijk met de bezorger.

11.2 De consument verplicht zich er toe ontvangen bestellingen direct te controleren en wanneer het product beschadigd is,
dit binnen 24 uur na levering aan Bijoux & Tassen te melden.

Artikel 12 - Eigendomsrecht
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Bijoux & Tassen tot het gehele uitstaande bedrag m.b.t. de levering en de daarbij behorende kosten betaald zijn.

Artikel 13 - Garantie
13.1 Een eventueel door Bijoux & Tassen als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens Bijoux & Tassen kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

13.2 Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens Bijoux & Tassen kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Bijoux & Tassen verleende garantie.

Artikel 14 - De bestelling
14.1 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling,
tenzij tussen Bijoux & Tassen en de consument anders is overeengekomen.

14.2 Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Bijoux & Tassen hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van Bijoux & Tassen houden.
De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling
15.1 Bijoux & Tassen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.

15.2 Als plaats van levering geldt het leveringsadres van de consument dat tijdens de bestelling aan Bijoux & Tassen kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

15.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het Bijoux & Tassen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 7 dagen uitvoeren.
Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

15.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Bijoux & Tassen zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Ten laatste zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt aangeboden en wanneer de consument hier geen genoegen mee neemt, deze de bestelling kan annuleren.
Bij vervangende artikelen blijft de afkoelingsperiode gehandhaafd.

15.5 Bijoux & Tassen draagt geen verantwoordelijkheid voor het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen tijdens het verzendproces van derden (PostNL).

Artikel 16 - Betaling
16.1 De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen zeven dagen in geval van een overeenkomst tot het leveren van een goed na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.

16.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Bijoux & Tassen te melden.

16.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft Bijoux & Tassen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 17 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen Bijoux & Tassen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Klachtenregeling
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bijouxentassen.nl Leidt dit niet tot een oplossing, vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden,
neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met
Bijoux & Tassen.
Esdoorndreef 39
6871 LK Renkum
Tel. 06-36137033

E-Mail info@bijouxentassen.nl
Web http://www.bijouxentassen.nl

KvK Arnhem 59292512
BTW nummer: NL001853364B14

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Bijoux & Tassen.

Laatste wijziging: 19-01-2019(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2020 Bijoux & Tassen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.